Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2021

Thông báo mời họp hội nghị nhà chung cư bất thường

Nội dung chính: nhà chung cư mời chủ sở hữu, cư dân, khu văn phòng, trung tâm thương mại, nhà trẻ tới dự hội nghị nhà chung cư bất thường vào sáng 09/5/2021 tại phòng tòa nhà Hancorp Plaza phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên BQT nhiệm kì 2018-2021; đồng thời bầu ban quản trị khóa mới (nếu đủ điều kiện) Văn bản kèm theo: 1. Phiếu ứng cử- trích ngang sơ yếu lí lịch 2. Mẫu ủy quyền (khu căn hộ) Thông báo hội nghị nhà chung cư bất thường Thông báo tổ chức hội nghị nhà chung cư Từ khóa: phòng quản lý đô thị quận cầu giấy hướng dẫn ubnd phường tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường; ban quản trị cũ thông báo hội nghị bất thường, cách bầu ban quản trị nhà chung cư; ứng cử và tự ứng cử thành viên ban quản trị, mẫu ứng cử

Mẫu ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư

Nội dung chính: mẫu giấy chủ sở hữu khu căn hộ ủy quyền cho cá nhân khác tham dự hội nghị nhà chung cư Download Mẫu ủy quyền (Word)  từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* GIẤY ỦY QUYỀN (Tham dự HNNCC bất thường 5/2021) Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:………………………………………….……, chủ sở hữu căn hộ: ……................ Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:…………..Nơi cấp:…………... Do điều kiện cá nhân, tôi không thể tham dự HNNCC, tôi làm giấy ủy quyền này cho ông/bà có tên sau đây thay mặt tôi tham dự HNNCC Phạm vi ủy quyền: có đủ quyền hạn của một chủ sở hữu trong tham dự HNNCC. Tôi cam kết chỉ ủy quyền cho duy nhất 01 người, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền 01 lần cho đến khi kết thúc HNNCC, được UBND Quận công nhận kết quả HNNCC. Thông tin về người được ủy quyền: Họ tên người được ủy quyền ………………………………………………………………… CMND/CCCD/ Hộ chiếu:………………

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Công văn 09/CV-BQT gửi Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy BQT xin từ nhiệm, từ chức

Nội dung chính: BQT nhà chung cư  được công nhận thành lập theo văn bản 3466/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 và 30/3/2021 các thành viên gửi văn bản xin từ nhiệm và từ chức từ 01/4/2021. Để đảm bảo tòa nhà được vận hành an toàn trong thời gian chờ thông tin và quyết định từ chính quyền, BQT sẽ tạm thời đảm nhiệm nhiệm vụ cho tới hết 30/4/2021. Kể từ 01/5/2021, các thành viên xin hoàn toàn không đảm nhiệm nhiệm vụ là thành viên BQT nữa.  Cụ thể, xin đọc tại công văn 09/CV-BQT ngày 30/3/2021 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức;