Chuyển đến nội dung chính

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza

Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF)

Điều 1: Mục đích ban hành

Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử

4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp

4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu.


Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT

5.1. Số lượng thành viên Ban quản trị dự kiến là 05 thành viên

5.2. Ban quản trị dự kiến được bầu gồm:

(quy chế về số lượng thành viên BQT được sửa đổi tại HNNCC 2019)

- 01 Trưởng ban;

- 02 Phó ban (trong đó có 1 phó ban là đại diện của CĐT theo quy định);

- 02 thành viên;

5.3 Nhiệm kì của BQT là 03 năm kể từ ngày UBND quận Cầu Giấy ban hành quyết định công nhận.

5.4 Hoạt động của BQT theo quy chế hoạt động của BQT được HNNCC thông qua

Điều 6: Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BQT

6.1 Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đang sở hữu căn hộ và đã về sinh sống tại căn hộ trong chung cư Hancorp Plaza; trường hợp người đang sử dụng căn hộ không phải là CSH căn hộ hoặc diện tích khác được ủy quyền tham dự HNNCC thì có thể bầu làm thành viên BQT (không giữ vai trò Trưởng/ Phó ban).

6.2. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Namm; có năng lực và kỹ năng phù hợp và cần thiết cho việc thực hiện công việc của BQT; có sức khỏe tốt; có tính xây dựng, tích cực và gương mẫu; vô tư, khách quan; không lợi dụng vị trí thành viên BQT để trục lợi cá nhân; không tiền án, tiền sự; ưu tiên chọn đại biểu có kiến thức kinh nghiệm về xây dựng, tài chính, kiến trúc, pháp luật tham gia BQT.

6.3 Có tư cách đạo đức tốt, không tham nhũng, hối lộ, cam kết không xâm phạm vào tài sản của các CSH.

6.4 Thành viên BQT và các thành viên trong gia đình (gồm vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột) không được là CSH, cổ đông của (các) công ty cung cấp dịch vụ quản lý liên quan đên chung cư Hancorp Plaza.

6.5 Nếu cá nhân đại diện cho CSH nhà chung cư là một pháp nhân, thì pháp nhân này, công ty mẹ của pháp nhân này (nếu có), không phải là (các) công ty cung cấp các dịch vụ quản lý liên quan đến chung cư Hancorp Plaza;

6.6 Các thành viên BQT phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức theo quy định của Bộ xây dựng.


Điều 7: Hồ sơ tóm tát lý lịch cá nhân để tham gia ứng cử thành viên BQT


Điều 8: Hình thức tiến hành bầu cử


Điều 9: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu


Điều 10: Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử thành viên BQT


Điều 11: Nguyên tắc xác định trưởng ban, phó ban quản trị


Điều 12: Hiệu lực thi hành

Từ khóa: bầu ban quản trị chung cư, cách đề cử ban quản trị, cách ứng cử làm thành viên ban quản trị, yêu cầu để trở thành thành viên ban quản trị, đơn vị quản lý nhà có được ứng cử làm ban quản trị, phó ban quản trị đại diện chủ đầu tư, cách bầu trưởng ban quản trị, ủy ban nhân dân quận cầu giấy xác nhận thành viên ban quản trị, kết quả bầu cử, biểu quyết trực tiếp, bỏ phiếu kín, phiếu bầu không hợp lệ, ban kiểm phiếuLưu ý: HNNCC 2019 Thay đổi khoản 2 Điều 5 Quy chế hoạt động BQT:

- HNNCC đồng ý thay đổi số lượng thành viên BQT từ 07 người xuống còn 05 người trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó ban và 02 thành viên. Các điều khoản khác mà có liên quan đến tỷ lệ thành viên sẽ tự động thay đổi theo. Bầu bổ sung khi tổng thành viên BQT còn dưới 04 người.

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm